Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie ospracúvaní osobných údajov

 

 1. Základné ustanovenia

Ochrana Vášho súkromia pri spracúvaní osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto Vás v nasledujúcom texte dôkladne informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom týchto webových stránok je spoločnosť GAMALOX, s.r.o., so sídlom Námestie hraničiarov 2, 851 03, Bratislava, IČO: 17 310 237 (ďalej ako „GAMALOX“).

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.sklo-porcelan.sk (ďalej ako „ webové stránky“)

 

 1. 1. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa prevádzky: XXXXX

korešpondenčná adresa: Námestie hraničiarov 2, 851 03, Bratislava

email: gamalox@sklo-porcelan.sk

telefón: +421905 381 878

 

 1. 2. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej,

genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

 1. 3. Prevádzkovateľ nevymenoval / vymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných

údajov. Kontaktnými údajmi zodpovednej osoby sú:

Mail: gamalox@sklo-porcelan.sk

Korešpondenčná adresa: GAMALOX, s.r.o., Námestie hraničiarov 2, 851 03 Bratislava

 

 1. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
 2. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 

 1. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre účely plnenia zmluvy.

 

 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
 2. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

- plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

 

 1. Účelom spracovania osobných údajov je:

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

- zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

 

 1. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

 

 1. Doba uchovávania osobných údajov
 2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

- po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 10 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

 

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

 

 1. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
 2. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

- Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

- zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

- zaisťujúce marketingové služby.

 

 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii tretej strany. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

 

 1. Vaše práva
 2. Za podmienok stanovených v Zákone máte

- právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

- právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona,

- práva na obmedzenie spracovania údajov podľa § 24 Zákona,

- právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

- právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

 

 1. Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail:statny.dozor@pdp.gov.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.

 

 1. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
 2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 

 1. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk

osobných údajov v listinnej podobe.

 

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

 1. Záverečné ustanovenia
 2. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

 1. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového

formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s

podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov je povinný zverejniť a sprístupniť prostredníctvom svojich internetových stránok.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 19.9.2022.